Kamu İhale Kurumu (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihaleleriyle ilgili düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemelere göre, 15 Haziran ve sonrasında ilanı yapılacak ihalelerde, yüklenicinin iş ortaklığı durumunda, sözleşme sırasında ortaklık oranlarının değiştirilebileceği durumlar belirlendi. Ayrıca, yüklenicinin unvan veya tür değiştirmesi, devralma veya birleşme gibi durumlarda iş deneyim belgelerinin nasıl düzenleneceği de belirlendi.

Fiyat dışı unsurların kullanımı artırılacak ve aşırı düşük tekliflerin açıklama süreci iyileştirilecek. Yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında kalan tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği parasal tutar, eşik değerin yarısına yükseltilecek. Mal alımı ihalelerinde ise demonstrasyon ve numune değerlendirme usulleri, hizmet alımlarında aykırılık halleri ve cezalara ve kısmi teklife açık ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına dair düzenlemeye gidildi.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları

RTÜK'ten haber programları için yeni düzenleme RTÜK'ten haber programları için yeni düzenleme

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılacak ve işçilik gideri belirtilecek. Bu giderler, asgari işçilik maliyetinin altında olamayacak. Ayrıca, bu tür hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanması ve fiyat farkı hesabında kullanılacak sabit katsayılar belirlenecek.

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek/tüzel kişiler ile iş ortaklığı/konsorsiyum oluşturabilecek.

Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla bu değişikliklere ilişkin belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacak.

Ayrıca ilanı veya duyurusu 1 Ekim ve sonrasında yapılacak ihalelerde ihaleye katılım engeli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limiti 5 bin lira olarak belirlendi.

İhale, alım ve sözleşme süreçlerinde EKAP üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği" ile eki "Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname" ve bağlı diğer düzenlemeler 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Editör: Melisa Aykaç