"Ekonomik istikrarın korunması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali disiplinin sağlanması” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uyması amaçlanan teklif, 32 maddeden oluşuyor. Teklif, şu düzenlemeleri öngörüyor:

"Satışlarda yetki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda"

"Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilen bu türdeki taşıt ve iş makinelerinin satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki verilecek. Satışların kaynağı genel bütçeye veya ilgili kamu kurumuna aktarılacak. 

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama

Hazine ve Maliye Bakanlığı veya idareleri tarafından yapılan izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığı'na bildirilmesi öngörülüyor. 

Huzur hakkına üst sınır

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil görev alan her statüdeki kamu görevlilerine kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve ödemelere üst sınır getirilmesi, amaçlanıyor. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek. 

BOTAŞ düzenlemesi

Kanun teklifinde, Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla iki maddelik düzenleme de yapıldı. Kanun teklifinin 6. Maddesinde BOTAŞ’ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanununun istisnaları arasına alındı. Bu yönde yapılan daha önceki düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kanun teklifinin 7. Maddesi ile de Anayasa Mahkemesi kararının doğalgaz tedarikinin özelliklerine dayalı olarak kendine özgü bir ihale ya da alım modeliyle düzenlenebilir olmasına yönelik hükmüne istinaden, Cumhurbaşkanı’na bu yönde düzenleme yapma yetkisi tanındı. 

Türk-Japon üniversitesine Hazineden ödeme 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Japonya devlet veya devlet dışı kuruluşlardan alacağı borçların geri ödemesine Hazine Garantisi verilebilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'na yetki verilecek. 

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmeleri, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacak. Bu hüküm, 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

"Bakanlıkların kaynak transferleri hakedişe göre yapılacak"

Teklifle, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlarına ilişkin kaynak transferleri, avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden yapılacak.

"Genel aydınlatma giderlerinde kesinti oranlarında arttırma"

Genel aydınlatma giderleri içinden mahalli idarelerin genel bütçe vergi payında yapılan kesinti oranlarına yönelik düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10'luk kanuni oran yüzde 30; diğer belediyeler ve mücavir alanlarında 2014 yılından bu yana yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5'lik kanuni oran yüzde 15 ve bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde 2014 yılından bu yana yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10'luk kanuni oran yüze 30 olarak düzenleniyor.  Bu düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. 

Deprem bölgesinde belediye bütçelerine yönelik düzenleme 

Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerini ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik bir düzenleme de teklifte yer alıyor."