Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personele ilişkin bazı özlük haklarına ve statülerine dair düzenlemeler yapılmasının amaçlandığı belirtilen gerekçede, şu ifadeler yer aldı:

Cezaların denetimi

- Uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımlar ile askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla düzenlenmesine, Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edilebilmesi ile Milli Savunma Bakanlığınca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Yurtta Kurban Bayramı coşkusu! Vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti Yurtta Kurban Bayramı coşkusu! Vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

Gerekçede, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda anılan cezaların mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanması, askeri mahaller ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binaları, eklentileri ve yüzer unsurlarında yapılan önleme aramalarının 24 saat içinde görevli hakim onayına sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun'un iptal edilmesi nedeniyle yeniden düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ya da askeri okullardan ayrılmaları veya ilişiklerinin kesilmesi halinde kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarına yönelik ödeyecekleri tazminat tutarının artırılmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen gerekçede, şunlar paylaşıldı:

Seferberlik düzenlemesi

- Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması; seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususlarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

- Ayrıca teklif ile Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kapsamında iptal edilen maddelerin tadil edilmesi ve muhtemel iptal kararlarının önüne geçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Uzman erbaşlardan; atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatta öngörülen standartlara ulaşamayanlar, harekat, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitimde başarısız olanlar, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılacaklar ve sözleşmeleri feshedilecek.

Harp okullarında değişiklik

Teklifle, Harp Okulları Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Buna göre de sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutar iki katı olarak ödettirilecek.

Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerden, disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenlere, hesaplanacak tazminat miktarı dört katı olarak ödettirilecek.

TSK personeli arasında birlik ve beraberliği sağlamak, sözleşmeli erbaş ve erlerin motivasyonunu ve aidiyet duygusunu artırmak maksadıyla sözleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası görev yerlerinden ayrılırken ve mesaiye gidiş-gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek.

Firmaları bakanlık denetleyecek

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığının, TSK'nin modernizasyonu, savunma sanayisinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde kullanılacak özel gelirleri karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması halinde ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Anayasa Mahkemesinin aldığı karara uyum sağlamak amacıyla, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nda düzenleme öngörülüyor. Buna göre, disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği, sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek.

TSK komando birliklerinde görev yapmak üzere komando branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az 4 yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar da bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç olmak üzere, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması veya açıklanması durumunda, bu suçu işleyen personele "hizmet yerini terk etmeme cezası" verilecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandırarak bu örgütlerin propagandasını yapan personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasının uygulanabilmesi maksadıyla belirlenen 5 yıl zamanaşımı süresi 20 yıla çıkartılıyor.

Yabancı dil okulu

Teklifle, yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının, ceza sayısı veya puanına eklenmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurduğu hallerde anılan yargı yolu kapalı disiplin cezalarının da mahkemelerce incelenebileceğine ve bunların iptal edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Seferberlik ve savaş zamanında ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hariç diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulacak.

Milli Savunma Üniversitesi teşkilatına Yabancı Diller Yüksekokulu dahil ediliyor. Yabancı Diler Yüksekokulu, harp okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek seviyede dil becerileri gelişmiş askeri öğrenci yetiştirilmesi, bünyesinde açılan dil kursları vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından tefrik edilen personele yabancı dil eğitimi, misafir askeri personele ve misafir askeri öğrenciye dil eğitimi verilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.

Yüksekokul müdürü, öğretim üyeliği yeterliliğini haiz kişiler arasından Milli Savunma Üniversitesi rektörünün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı tarafından üç yıllığına atanacak. Yabancı Diller Yüksekokulunun teşkilatlanması, görev ve sorumlulukları, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileri ile ilgili esaslar, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.